has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Andmekaitsepoliitika

Lantmänneni andmekaitsepoliitika ja teave küpsiste kohta

Sissejuhatus

Lantmänneni põllumajandusühistu ja kontserni kuuluvad ettevõtted (edaspidi „Lantmännen“ või „meie/me“) töötlevad meie veebilehtede, mobiilirakenduste ja sotsiaalmeedia platvormide külastajate ja kasutajate („Digitaalsed kanalid“) isikuandmeid ning nende isikuandmeid, kes osalevad meie kampaaniates või ükskõik millistes Lantmänneni kontserni ettevõtete korraldatavatel võistlustel või kes pöörduvad meie poole seoses kliendiprobleemidega.

Käesolev andmekaitsepoliitika kirjeldab, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid, millised on sellega seoses sinu õigused ja milliseid küpsiseid kasutatakse seoses Digitaalsete kanalitega.

Sinu privaatsus on Lantmännenile oluline ja me püüame tagada kõrgetasemelise kaitse kogu isikuandmete töötlemise protsessis. Lantmännen töötleb kõiki isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmeturbeseadustega. EL-is/EMP-s kehtib isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) alates 25. maist 20181. Kuna enamik Lantmänneni ettevõtete puhul kohaldatakse Euroopa Liidu õigusakte, põhineb käesolev andmekaitsepoliitika GDPR-il. Kohalikke andmeturbeseadusi väljaspool EL-i/EMP-d rakendatakse juhul, kui see on asjakohane. Spetsiifilise teabe osas võidakse isikuandmeid jagada seoses Lantmänneni Digitaalsete kanalitega. Sel juhul on need käesolevate üldeeskirjade suhtes ülimuslikud.

Mida isikuandmed endast kujutavad?

Isikuandmete all peetakse silmas kõiki andmeid, mida otseselt või kaudselt, sh seoses muude andmete töötlemisega, võidakse seostada elus oleva füüsilise isikuga. See tähendab, et isikuandmed on sellised erinevad andmed nagu nimi, kontaktandmed, IP aadressid, võistluste vastused, ostude ajalugu, juhtumiga seotud andmed ja fotod.

Milliseid isikuandmeid me sinu kohta kogume?

Kui külastad meie Digitaalseid kanaleid

Kui külastad või kasutad meie Digitaalseid kanaleid, võime koguda andmeid, nagu su nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber, mida sa otsustad meile anda. Võime koguda isikuandmeid ka küpsiste kaudu, nagu on kirjeldatud pealkirja „Teave küpsiste kohta – ja kuidas neid vältida“ all.

Kui osaled võistlustel, muudel turundusüritustel, hindamistel või toodete testimises

Kui osaled võistlustel või muudel turundusüritustel, mille korraldaja on ükskõik milline Lantmännenile kuuluv ettevõte, töödeldakse sinu võistluste vastuseid ja muid vajalikke andmeid sinu kohta (näiteks auhindade jagamise jaoks). Kui osaled ükskõik millise Lantmänneni toote hindamises, töödeldakse ka sinupoolset kriitikat ja ettepanekuid ning andmeid su soo ja vanuse kohta. Kui osaled toodete testimises, töötleme ka infot, mis puudutab mistahes toiduallergiaid, mis sul olla võivad.

Kui pöördud meie klienditeeninduse poole või võtad ühendust muul moel

Kui võtad meiega ühendust näiteks selleks, et küsida midagi klienditeenindusest või kui sul on küsimusi seoses kaebusega ükskõik millise Lantmänneni kontserni kuuluva ettevõtte valmistatud toote kohta, võime peale sinu kontaktandmete töödelda ka juhtumiga seotud andmeid: sinu kliendinumber, kaebus, taotlus ja muud andmed, mis sa meile kontakti käigus enda kohta annad.

Millistel eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme

Töötleme sinu isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, olenevalt sellest, kas külastad meie Digitaalseid kanaleid, osaled meie korraldatavatel võistlustel või muudel turundusüritustel, hindamistel või toodete testimises või võtad meiega ühendust muudel põhjustel:

 • sinu tellitud teenuste või toodete kättetoimetamiseks ja sinuga sõlmitud lepingute haldamiseks;
 • vastamiseks su taotlustele ja sinuga suhtlemiseks (nt tegelemine tagastuste ja kahjudega, kaebused või kommentaarid jne);
 • õigustoimingute sooritamiseks ja neile reageerimiseks nt seoses vaidluse või kohtuasjaga;
 • ürituste, võistluste ja auhindadega seotud asjaajamisteks. Võistluste vastuseid võidakse seoses turundustegevusega avaldada;
 • Lantmänneni toodete jälgimiseks ja hindamiseks, näiteks maitsete testimispaneelide abil;
 • Digitaalsete kanalite ja nende jaoks loodavate tehniliste platvormide haldamiseks, edasiarendamiseks, testimiseks ja parandamiseks;
 • statistika kogumiseks Digitaalsete kanalite kasutamise kohta; ja
 • Lantmänneni ettevõtete toodete ja teenuste turundamiseks (sh e-posti teel ja tekst- või piltsõnumitega), mis võivad sulle huvi pakkuda. Kui sa ei soovi sellist infot saada, võta meiega ühendust aadressil dataskyddsombud@lantmannen.com. Võid ka valida e-turunduse tellimise lõpetamise, järgides linki e-kirjas, mille sulle saadame.

Sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Lantmännen töötleb sinu isikuandmeid alati vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele. Töötleme sinu isikuandmeid, kui see on vajalik sinuga sõlmitud lepingu täitmiseks, ja mis tahes kaebuste või muude klienditeenindusprobleemide lahendamiseks. Töötleme sinu isikuandmeid ka juhul, kui meil on selleks mõni muu õigustatud huvi ja põhjendatud alus, näiteks meie ettevõtte turundamine Digitaalsete kanalite külastajatele, Digitaalsete kanalite edasiarendamine või sinuga suhtlemine (nt klienditeeninduse kaudu).

Kui Lantmännen peaks töötlema su andmeid mis tahes sellisel eesmärgil, milleks vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele on vajalik sinu nõusolek, hangime eelnevalt selle nõusoleku.

Isikuandmete kustutamine

Lantmännen töötleb Sinu isikuandmeid üksnes nii kaua, kui töötlemise eesmärkide huvides vajalik. Oleme määranud kindlaks vajalikud meetmed, mis tagavad, et su andmed pärast seda kustutatakse.

Kaitsemeetmed isikuandmete turvamiseks

Lantmännen kaitseb sinu isikuandmeid kõrgetasemeliste kaitsemeetmete abil ning on sel eesmärgil rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, mis kaitsevad su isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, levitamise ja hävitamise eest.

Andmete loovutamisega seotud piirangud

Lantmännen võib kaasata väliseid koostööpartnereid osade ülesannete täitmiseks Lantmänneni nimel, näiteks IT teenuste pakkumisel, turunduses, andmete analüüsimisel ja statistika koostamisel. Nende teenuste pakkumine võib tähendada seda, et Lantmänneni koostööpartnerid, nii EL-i/EMP piires kui ka väljaspool, saavad juurdepääsu su isikuandmetele. Ettevõtted, kes Lantmänneni nimel isikuandmeid töötlevad, peavad alati allkirjastama Lantmänneniga sellekohase lepingu, et me saaksime tagada isikuandmete kõrge kaitsetaseme ka oma koostööpartnerite poolt. Juhul, kui tegemist on ELi/EMP-välise koostööpartneriga, rakendatakse spetsiaalseid kaitsemeetmeid, nagu lepingute sõlmimine, mis sisaldavad Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused, mis on saadaval Euroopa Komisjoni veebilehel.

Samuti võib Lantmännen avaldada isikuandmeid kolmandatele osapooltele, nagu politseile ja riigiasutustele, juhul kui need on seotud kriminaaluurimisega või kui me muudel põhjustel oleme seaduses ettenähtud korras või avaliku võimu esindajate otsustega kohustatud neid andmeid avaldama.

Lantmännen avaldab su isikuandmeid üksnes sellised ulatuses nagu kirjeldatud selles jaotises.

Välised lingid

Lantmänneni Digitaalsed kanalid võivad vahel sisaldada linke välistele veebilehtedele või teenuste juurde, mida meie ei kontrolli. Kui jälgid linki välisele veebilehele, soovitame, et tutvuksid sellisel veebilehel kehtivate isikuandmete töötlemise põhimõtete ja küpsiste kasutamist puudutava infoga. Siintoodud andmekaitsepoliitikat kohaldatakse üksnes Lantmänneni Digitaalsetele kanalitele.

Õigus saada teavet ja esitada kaebus

Sul on alljärgnevad õigused Lantmänneni ettevõtte suhtes, kes on sinu isikuandmete vastutav töötleja (vt kontaktandmeid all):

 • Õigus andmetega tutvuda (registriväljavõte) – õigus saada kinnitust ja infot sinu isikuandmete töötlemise kohta.
 • Õigus isikuandmete parandamisele – õigus lasta ebaõiged andmed parandada.
 • Õigus andmete kustutamiseks – õigus lasta end puudutavad andmed kustutada. See õigus piirdub andmetega, mida juhul, kui tühistad oma nõusoleku ja esitad vastuväite andmete töötlemise suhtes, võidakse vastavalt seadusele töödelda üksnes sinu nõusolekul.
 • Õigus seada andmete töötlemisele piirang – õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiratamist, näiteks kui esitad vastuväiteid andmete õigsuse suhtes. Lantmänneni juurdepääsu sinu andmetele piiratakse seniks, kuni andmete õigsust kontrollitakse.
 • Õigus andmete ülekandmisele – õigus nõuda, et sinu isikuandmed kantakse üle ühelt vastutavalt töötlejalt teisele. See õigus piirdub andmetega, mille sa oled ise meile andnud.

Teave küpsiste kohta – ja kuidas neid vältida

Kuidas Lantmännen kasutab küpsiseid

Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab sinu arvutisse, näiteks selleks, et võimaldada osade funktsioonide, nagu nt navigeerimise, kasutamist meie veebilehel. Kasutame küpsiseid ka selleks, et luua statistikat meie veebisaidi külastajate arvu kohta ning saada infot selle kohta, kuidas saiti kasutatakse. Sellised andmed aitavad meil veebilehte arendada ja optimeerida. Kasutame küpsiseid ka selleks, et näha, millised reklaamid on sinu jaoks olulised, ja oma reklaamikampaaniate hindamiseks. Need küpsised jälgivad näiteks seda, kas oled näinud kontserni ettevõtteid puudutavat reklaami mõnel teisel veebilehel ja selle kaudu jõudnud Lantmänneni saidile.

Andmeid, mis meie veebilehtedel küpsiste abil kogutakse, kasutatakse üksnes Lantmänneni enda tarbeks, st mitte kolmandate osapoolte eesmärkide huvides. Küpsiseid kasutatakse vahel ka selliste andmete kogumiseks, mida loetakse isikuandmete hulka kuuluvaks, nagu IP aadress ja sellega seotud andmed, kuid mitte selliste isikuandmete kogumiseks, mis on sinu isikuga otseselt seostatavad.

Küpsised võidakse kas automaatselt eemaldada, kui kasutaja veebilehitseja sulgeb (nn sessiooniküpsised), või säilitada kasutaja arvutis, et võimaldada järgmisi külastusi veebilehel (nn püsiküpsised). Püsiküpsised kustutatakse samuti kindla aja möödudes automaatselt.

Küpsiseid, mida kasutatakse siin Digitaalses kanalis, on kirjeldatud allolevas tabelis.

Nimetus

Küpsise tüüp ja kasutusotstarve

Säilitatav teave

Aegumistähtaeg

ASP.NET_SessionId

See küpsis on vajalik veebilehe toimimiseks. Küpsis luuakse siis, kui külastad veebilehte.

Vajalik kliendi tuvastamiseks seansi ajal.

Kustutatakse, kui veebilehitseja suletakse.

Epi:NumberOfVisits

Kasutatakse siis, kui kasutad EPiServeri personaliseerimist. See küpsis jälgib, millist kasti või bännerit tuleb näidata. Võib ka kohalduda sisuga vabas tekstis.

Parandab kliendi kogemust veeblilehe kasutamisel.

Püsiküpsis, mis kustutatakse kahe aasta pärast, kui naased veebilehele (uuendatakse kasutamise käigus).

BIGipServerlantmannen.se
_HTTP_Pool

Seda küpsist kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks.

Tehniline lahendus, mis võimaldab suurema samaaegsete kasutajate arvu leheküljel.

Kustutatakse, kui veebilehitseja suletakse.

Google Analytics: _utmat

Kasutatakse ajavahemiku haldamiseks Google Analyticsi taotluste jaoks.

Tööriist külastaja käitumise analüüsimiseks, kliendikogemuse parandamiseks ja veebilehe toimimise tagamiseks.

Kustutatakse 10 minuti möödumisel.

Google Analytics: _utma

Kasutatakse kasutajate ja seansside eristamiseks teineteisest. Küpsist uuendatakse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Andmed edastatakse Google Analyticsile.

Tööriist külastajate käitumise analüüsimiseks, kliendikogemuse parandamiseks ja veebilehe toimimise tagamiseks.

Kustutatakse kahe aasta möödumisel viimasest külastusest (uuendatakse kasutamise käigus).

Google Analytics: _utmb

Kasutatakse uute seansside kindlakstegemiseks iga lehekülastuse põhjal. Küpsist uuendatakse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Andmed edastatakse Google Analyticsile.

Tööriist külastajate käitumise analüüsimiseks, kliendikogemuse parandamiseks ja veebilehe toimimise tagamiseks.

Kustutatakse 30 minutit pärast viimast külastust (uuendatakse kasutamise käigus).

Google Analytics: _utmc

Kasutatakse uute seansside kindlakstegemiseks iga külastuse ajal. Küpsist uuendatakse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Andmed edastatakse Google Analyticsile.

Tööriist külastajate käitumise analüüsimiseks, kliendikogemuse parandamiseks ja veebilehe toimimise tagamiseks.

Kustutatakse, kui veebilehitseja suletakse.

Google Analytics: _utmz

Salvestab võrguliikluse allika või kampaania, mis selgitab, kuidas kasutaja veebilehele sattus. Küpsist uuendatakse iga kord, kui veebilehte külastatakse. Andmed edastatakse Google Analyticsile.

Neid küpsiseid kasutatakse reklaamide kuvamiseks, mis on konkreetse külastaja puhul asjakohased, ja välja selgitamiseks, kui paljud külastajad näevad Kliendi reklaamikampaaniat mõnel teisel veebilehel ja sooritavad seejärel ostu Kliendi veebilehel, ning Kliendi reklaamikampaaniate hindamiseks.

Kustutatakse kuue kuu möödumisel viimasest külastusest (uuendatakse kasutamise käigus).

Kuidas küpsiseid blokeerida

Võid küpsiste kasutamise keelata, muutes oma veebilehitseja seadeid nii, et see automaatselt takistab küpsiste salvestamist või teavitab sind iga kord, kui veebileht küsib luba küpsise salvestamiseks. Võid ka varem salvestatud küpsised oma veebilehitseja seadete kaudu kustutada. Kui keelad küpsised, võib see mõjutada veebilehe kasutatavust.

Sotsiaalmeedia

Veebileht sisaldab vahel põimitud sisu ja sotsiaalmeedia jagamistööriistu. Need teenuseosutajad võivad seega kasutada Lantmänneni veebilehel oma küpsiseid. Neile küpsistele ei ole Lantmännenil juurdepääsu ega võimalust hallata neid küpsiseid ja nende kogutud teavet. Seepärast pead selliseid kolmandate osapoolte veebilehti kontrollima, et saada lisainfot küpsiste kohta ja kuidas neist keelduda.

Kontakt isikuandmeid ja küpsiseid puudutavate küsimuste puhul

Lantmännen Unibake või vajaduse korral mõni teine Lantmännen kontserni ettevõte on sinu isikuandmete vastutav töötleja. Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas Lantmännen Unibake töötleb sinu isikuandmeid või kasutab küpsiseid, või kui soovid määratud andmekaitseametniku / isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku kontaktandmeid, võta palun ühendust Lantmänneni andmekaitseametnikuga / isikuandmete töötlemise eest vastutava isikuga aadressil dataskyddsombud@lantmannen.com.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Lantmännen Unibake Estonia AS | Kungla 4 | 76505 Saue, Estonia | info.unibakefi@lantmannen.com | Privacy Policy

© 2018 Lantmännen Unibake

Lantmännen