has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Polityka Prywatyności i informacja o plikach Cookies

Wprowadzenie

Lantmännen ekonomisk förening oraz przedsiębiorstwa z jego Grupy (zwane dalej „Lantmännen” lub „my”) przetwarzają dane osobowe osób, które odwiedzają nasze strony internetowe, aplikacje mobilne i platformy mediów społecznościowych (zwane dalej „Kanałami cyfrowymi”) oraz korzystają z nich, a także dane osobowe osób, które uczestniczą w ocenach, kampaniach lub konkursach organizowanych przez którekolwiek z przedsiębiorstw należących do Lantmännen lub które kontaktują się z nami w związku z obsługą klienta.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania przez nas twoich danych osobowych oraz przysługujące ci prawa związane z takim przetwarzaniem, a także pliki cookie, które stosujemy w związku z naszymi Kanałami cyfrowymi.

Niniejsza wersja Polityki prywatności została zmodyfikowana dla Kanałów cyfrowych Lantmännen Unibake. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji pt. „Wykorzystywanie plików cookie przez Lantmännen”.

Twoja prywatność jest ważna dla Lantmännen – to właśnie dlatego dążymy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony we wszystkich naszych procesach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w Lantmännen odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W granicach UE/EOG, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. [1]. Ponieważ większość przedsiębiorstw Lantmännen podlega prawodawstwu europejskiemu, niniejsza Polityka opiera się na RODO. W stosownych przypadkach uwzględniane są lokalne przepisy dotyczące ochrony danych poza granicami UE/EOG.

W odniesieniu do Kanałów cyfrowych Lantmännen mogą zostać przekazane szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które to informacje w takim przypadku będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi informacjami ogólnymi.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które – w połączeniu z innymi danymi – mogą zostać pośrednio lub bezpośrednio powiązane z żyjącą osobą fizyczną. Oznacza to, że różne rodzaje informacji, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, adresy IP, zgłoszenia konkursowe, historia zakupów, informacje dotyczące sprawy i fotografie, stanowią dane osobowe.

Które z twoich danych osobowych gromadzimy?

Kiedy odwiedzasz nasze Kanały cyfrowe

Kiedy odwiedzasz nasze Kanały cyfrowe lub korzystasz z nich, możemy gromadzić przesyłane przez ciebie dane, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail czy numer telefonu. Możemy również gromadzić dane osobowe przy pomocy plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się niżej w sekcji pt. „Czym są pliki cookie i jak ich unikać”.

Kiedy bierzesz udział w konkursach, innych działaniach marketingowych, ocenach lub panelach degustacyjnych

Jeżeli uczestniczysz w konkursach lub innych działaniach marketingowych organizowanych przez którekolwiek z przedsiębiorstw należących do Lantmännen, przetwarzanie obejmuje zgłoszenia konkursowe i inne niezbędne dane cię dotyczące (np. w celu przyznania nagród). Jeżeli bierzesz udział w ocenie któregokolwiek z produktów Lantmännen, przetwarzane są również twoje oceny i sugestie oraz dane dotyczące twojej płci i wieku. Jeżeli bierzesz udział w panelach degustacyjnych, przetwarzamy również twoje dane dotyczące ewentualnych alergii pokarmowych.

Kiedy kontaktujesz się z obsługą klienta lub komunikujesz się z nami w inny sposób

Kiedy kontaktujesz się z nami, na przykład zadając pytanie pracownikom obsługi klienta lub przesyłając zapytanie w związku z reklamacją dotyczącą produktu, możemy przetwarzać dane sprawy inne niż twoje dane kontaktowe, takie jak numer klienta, reklamacje, prośby i inne dane cię dotyczące, które przekażesz nam kontaktując się z nami.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy twoje dane osobowe w różnych celach, w zależności od tego, czy odwiedzasz nasze Kanały cyfrowe, bierzesz udział w konkursach, innych działaniach marketingowych, ocenach lub panelach degustacyjnych lub komunikujesz się z nami z innych powodów. Cele te obejmują:

Dostarczanie zamawianych przez ciebie usług lub produktów i zarządzanie umowami zawartymi z tobą;

 • Komunikowanie się z tobą i przetwarzanie twoich próśb (np. obsługę zwrotów/odszkodowań, rozpatrywanie reklamacji lub komentarzy itp.);
 • Obsługę roszczeń prawnych i odpowiadanie na nie, np. podczas sporu lub postępowania sądowego;
 • Zarządzanie wydarzeniami, konkursami i nagrodami. Zgłoszenia konkursowe mogą być publikowane w ramach działań marketingowych;
 • Monitorowanie i ocenę produktów Lantmännen, na przykład przy pomocy paneli degustacyjnych;
 • Utrzymywanie, rozwijanie, testowanie i ulepszanie naszych Kanałów cyfrowych oraz platform technicznych, na których są one udostępniane;
 • Generowanie statystyk dotyczących korzystania z naszych Kanałów cyfrowych; oraz
 • Promowanie produktów i usług spółek należących do Lantmännen (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych/obrazkowych), którymi możesz być zainteresowany. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, prosimy o przesłanie wiadomości na adres dataprotectionofficer@lantmannen.com.  Możesz również zrezygnować z otrzymywania elektronicznych informacji marketingowych poprzez kliknięcie łącza znajdującego się w wysłanej przez nas wiadomości e-mail.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Lantmännen zawsze przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzamy twoje dane osobowe, kiedy jest to niezbędne do wykonania zawartej z tobą umowy, rozpatrzenia reklamacji lub rozwiązania innych kwestii w ramach obsługi klienta. Ponadto, przetwarzamy twoje dane osobowe, kiedy mamy w tym inny uzasadniony interes, polegający, na przykład, na promowaniu naszej działalności wśród osób odwiedzających nasze Kanały cyfrowe, rozwijaniu naszych Kanałów cyfrowych lub komunikowaniu się z tobą (np. za pośrednictwem obsługi klienta).

Jeżeli Lantmännen ma przetworzyć twoje dane osobowe w jakimkolwiek celu, który wymaga twojej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, uzyskamy twoją zgodę przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

Usunięcie

Lantmännen będzie przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów przetwarzania. Stosowane przez nas procedury zapewniają, że po upływie takiego okresu twoje dane zostaną usunięte.

 

Środki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Lantmännen zabezpiecza twoje dane osobowe z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa – w tym celu stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, chroniące twoje dane osobowe przed dostępem, zmianą, rozpowszechnieniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

Ograniczenia ujawniania danych osobowych

Lantmännen może wyznaczyć zewnętrznych partnerów do realizacji określonych zadań w imieniu Lantmännen, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w działaniach marketingowych, analizie danych lub tworzeniu statystyk. Świadczenie takich usług może oznaczać, że partnerzy Lantmännen – znajdujący się zarówno w granicach UE/EOG, jak i poza nimi – uzyskają dostęp do twoich danych osobowych. Przedsiębiorstwa, które zarządzają danymi osobowymi w imieniu Lantmännen muszą zawsze podpisać umowę z Lantmännen, tak abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony twoich danych osobowych również ze strony naszych partnerów. Lantmännen stosuje specjalne zabezpieczenia w odniesieniu do partnerów znajdujących się poza granicami UE/EOG, takie jak podpisywanie umów zawierających standardowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską i dostępne na jej stronie internetowej.

Lantmännen może również udostępnić twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, np. policji lub innym organom publicznym, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dochodzeń lub jeżeli jesteśmy w inny sposób zobowiązani do ujawnienia takich danych na mocy przepisów prawa lub decyzji organów publicznych.

Lantmännen nie ujawni twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w niniejszej sekcji.

Łącza zewnętrzne

Kanały cyfrowe Lantmännen mogą czasami zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli skorzystasz z łącza do zewnętrznej strony internetowej, zalecamy zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacjami dotyczącymi plików cookie, które mają zastosowanie do takiej strony. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Kanałów cyfrowych Lantmännen.

Prawo do informacji i prawo do złożenia skargi

W stosunku do przedsiębiorstwa należącego do Lantmännen, które jest administratorem twoich danych osobowych (patrz dane kontaktowe poniżej) przysługują ci określone prawa:

Prawo dostępu (wyciąg z rejestru) – prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i informacji o nim.

 • Prawo do sprostowania – prawo do żądania sprostowania błędnych danych.
 • Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to jest ograniczone do przetwarzanych danych, których przetwarzanie zgodnie z prawem wymaga twojej zgody, jeżeli wycofujesz swoją zgodę i sprzeciwiasz się przetwarzaniu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na przykład w przypadku, kiedy kwestionujesz poprawność danych. Podczas badania poprawności danych, dostęp Lantmännen do takich danych jest ograniczony.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do żądania przesłania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego. Prawo to jest ograniczone do danych, które osobiście nam przekazałeś.

 Czym są pliki cookie i jak ich unikać

Wykorzystywanie plików cookie przez Lantmännen

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze użytkownika, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji, takich jak nawigacja strony internetowej. Używamy również plików cookie do gromadzenia danych statystycznych dotyczących liczby osób odwiedzających stronę internetową oraz pozyskiwania danych dotyczących sposobu korzystania z niej. Dane te pozwalają nam na rozwój i optymalizację strony internetowej. Ponadto, używamy plików cookie, aby sprawdzić, które reklamy są dla ciebie odpowiednie oraz aby oceniać nasze kampanie reklamowe. Na przykład, takie pliki cookie śledzą, czy widziałeś kampanię reklamową pozostałych przedsiębiorstw Grupy na innej stronie internetowej i zostałeś przekierowany na stronę internetową Lantmännen.

Dane zgromadzone za pośrednictwem plików cookie na naszych stronach internetowych są wykorzystywanie wyłącznie do celów własnych Lantmännen, a nie do celów osób trzecich. Czasami pliki cookie gromadzą dane osobowe, na przykład adresy IP i dane związane z adresami IP, ale nie dane osobowe, które bezpośrednio odnoszą się do ciebie jako osoby fizycznej.

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki internetowej przez użytkownika (tzw. „sesyjne pliki cookie”) lub przechowywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt na stronie internetowej (tzw. „trwałe pliki cookie”). Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Pliki cookie używane w niniejszym Kanale cyfrowym zostały opisane w poniższej tabeli.  

Nazwa

Rodzaj i funkcja pliku cookie

Przechowywane   dane

Okres przechowywania

ASP.NET_SessionId

Ten plik cookie jest niezbędny do   funkcjonowania strony internetowej i jest generowany w momencie jej   odwiedzenia.

Niezbędny do przechowywania identyfikatora   sesji użytkownika.

Usuwany w momencie   zamknięcia przeglądarki internetowej.

Epi:NumberOfVisits

Używany, jeżeli wykorzystujesz   personalizację EPiServer. Kryterium śledzi, który blok lub „baner” ma być   wyświetlany.

Może mieć również zastosowanie do treści w formie   wolnego tekstu.

Poprawia komfort korzystania ze strony   internetowej.

Trwały plik cookie, który   jest usuwany po 2 latach, kiedy użytkownik powraca na stronę internetową   (aktualizowany w przypadku aktywności).

BIGipServerlantmannen

.se_HTTP_Pool

Ten plik cookie jest używany do   równoważenia obciążenia.

Rozwiązanie techniczne wspierające większą   liczbę użytkowników korzystających jednocześnie ze strony internetowej.

Usuwany w momencie   zamknięcia przeglądarki internetowej.

Google Analytics:

_utmat

Służy do kontrolowania   interwału czasowego dla żądania od Google Analytics.

Narzędzie służące do   analizowania zachowań osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania   ze strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności.

Usuwany po 10 minutach.

Google Analytics:

_utma

Służy do rozróżniania   pomiędzy odwiedzającymi i sesjami. Plik cookie jest aktualizowany podczas   każdych odwiedzin strony, a dane są wysyłane do Google Analytics.

Narzędzie służące do analizowania zachowań   osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania ze strony   internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności.

Usuwany po 2 latach od   ostatniej wizyty (aktualizacja w przypadku aktywności).

Google Analytics:

_utmb

Służy do ustalania nowych   sesji dla każdej wizyty na stronie. Plik cookie jest aktualizowany podczas   każdych odwiedzin strony, a dane są wysyłane do Google Analytics.

Narzędzie służące do analizowania zachowań   osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania ze strony   internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności.

Usuwany po 30 minutach od   ostatniej wizyty (aktualizacja w przypadku aktywności).

Google Analytics:

_utmc

Służy do ustalania nowych sesji dla każdej   wizyty. Plik cookie jest aktualizowany podczas każdych odwiedzin strony, a   dane są wysyłane do Google Analytics.

Narzędzie służące do analizowania zachowań   osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania ze strony   internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności.

Usuwany w momencie   zamknięcia przeglądarki internetowej.

Google Analytics:

_utmz

Przechowuje źródło ruchu   lub kampanię, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik znalazł się na stronie   internetowej Lantmännen. Plik cookie jest aktualizowany podczas każdych odwiedzin   strony, a dane są wysyłane do Google Analytics.

Te pliki cookie służą do   wyświetlania reklam odpowiednio dostosowanych do odwiedzających oraz do   ustalania, ilu odwiedzających widzi kampanię reklamową Lantmännen na innych   stronach internetowych, a następnie dokonuje zakupów na stronie internetowej   Lantmännen, a także do oceny kampanii reklamowych Lantmännen.

Usuwany po 6 miesiącach od   ostatniej wizyty (aktualizacja w przypadku aktywności).

Lantmannencountry preferences

Służą do określania, do której krajowej   strony internetowej należy skierować użytkownika oraz do zapamiętywania tego   ustawienia na kolejną wizytę.

Twoje preferencje dotyczące języka i/lub   kraju

Wygasa: Nie wygasają, o   ile nie usuniesz plików cookie z przeglądarki internetowej

Cookie policy accepted

Służy do określenia, czy   zaakceptowałeś naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Twoja akceptacja plików cookie

Wygasa: po 6 miesiącach

HubSpot: hubspotutk

Ten plik cookie jest   używany do śledzenia tożsamości odwiedzającego. Ten plik cookie jest   przekazywany do HubSpot w momencie przesyłania formularza i używany podczas   usuwania duplikatów kontaktów.

Narzędzie służące do   analizowania zachowań osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania   ze strony internetowej oraz do zapewnienia funkcjonalności strony   internetowej i marketingu cyfrowego.

Wygasa: po 10 latach

HubSpot: hssc

Ten plik cookie śledzi sesje. Służy on do   określenia, czy powinniśmy zwiększyć numer sesji i znaczniki czasu w pliku   cookie hstc. Zawiera on domenę, viewCount (nalicza każdy pageView w sesji)   oraz znacznik czasu rozpoczęcia sesji.

Narzędzie służące do analizowania zachowań   osób odwiedzających w celu poprawy komfortu korzystania ze strony   internetowej oraz do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i   naszego marketingu cyfrowego.

Wygasa: po 30 minutach

HubSpot: hssrc

Za każdym razem, kiedy   HubSpot zmienia sesyjny plik cookie, umieszczany jest również ten plik.   Ustawiamy jego wartość na 1 i używamy go do określenia, czy ponownie   uruchomiłeś swoją przeglądarkę.  Jeżeli   ten plik cookie nie istnieje, kiedy zarządzamy plikami cookie, przyjmujemy,   że jest to nowa sesja.

Sprawdza powód rozpoczęcia nowej sesji za   każdym razem, kiedy HubSpot zmienia sesję.

Wygasa: Brak.

Sesyjny plik cookie

HubSpot: hstc

Główny plik cookie służący   do śledzenia odwiedzających. Zawiera domenę utk.

początkowy znacznik czasu   (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), aktualny   znacznik czasu (obecna wizyta) oraz numer sesji (zwiększany dla każdej   kolejnej sesji).

Wygasa: po 10 latach

HubSpot: messagesUtk

Ten plik cookie służy do rozpoznawania   twojej rozmowy z nami za pośrednictwem czatu na żywo. Jeżeli opuścisz naszą   stronę zanim zostaniesz dodany jako kontakt, ten plik cookie zostanie   powiązany z twoją przeglądarką. Jeżeli rozmawiałeś z nami w przeszłości i   wrócisz później na naszą stronę używając tej samej przeglądarki, w której   znajdują się pliki cookie,

narzędzie do   wysyłania wiadomości załaduje twoją historię   rozmowy z nami.

Czat i wiadomości wymienione podczas   wcześniejszego kontaktu za pośrednictwem czatu na żywo.

Nieznany

Hotjar:

_hjid

Ten plik cookie jest umieszczany, kiedy klient   po raz pierwszy znajdzie się na stronie ze skryptem Hotjar. Służy on do   utrzymania losowego identyfikatora użytkownika, unikalnego dla takiej strony   w przeglądarce.

Dzięki temu zachowanie podczas kolejnych wizyt na   tej samej stronie zostanie przypisane temu samemu identyfikatorowi   użytkownika.

Generowanie losowego identyfikatora użytkownika

365 dni

Hotjar:

_hjIncludedInSample

Plik cookie narzędzia   Hotjar. Ten sesyjny plik cookie jest umieszczany, aby powiadomić Hotjar, czy   dany odwiedzający jest uwzględniony w próbie, która jest używana do   generowania lejków (funnels).

Jeżeli użytkownik jest uwzględniony w   próbie

365 dni

Hotjar:

_hjClosedSurvey Invites

Plik cookie narzędzia   Hotjar. Ten plik cookie jest umieszczany w momencie, kiedy odwiedzający wejdzie   w interakcję z wyskakującym modalnym oknem dialogowym z zaproszeniem do   wypełnienia ankiety. Służy on do zapewnienia, aby to samo zaproszenie nie   pojawiło się ponownie, jeżeli zostało już wyświetlone.

Jeżeli użytkownik widział   już wyskakujące okno

365 dni

Hotjar:

_hjDonePolls

Ten plik cookie jest   umieszczany w momencie, kiedy odwiedzający wypełni ankietę za pomocą widżetu   z ankietą dotyczącą opinii. Służy on do zapewnienia, aby ta sama ankieta nie   pojawiła się ponownie, jeżeli została już wypełniona.

Jeżeli użytkownik widział już ankietę

365 dni

Hotjar:

_hjMinimized Polls

Ten   plik cookie jest umieszczany w momencie, kiedy odwiedzający zminimalizuje   widżet z ankietą dotyczącą opinii. Służy on do zapewnienia, aby widżet   pozostał w postaci zminimalizowanej podczas poruszania się przez   odwiedzającego po stronie.

Zminimalizowanie ankiety,   jeżeli była widziana wcześniej

365 dni

Hotjar:

_hjDoneTesters Widgets

Ten plik cookie jest   umieszczany w momencie, kiedy odwiedzający prześle swoje informacje za pomocą   widżetu do rekrutacji użytkowników-testerów. Służy on do zapewnienia, aby ten   sam formularz nie pojawił się ponownie, jeżeli został już wypełniony.

Jeżeli użytkownik widział już wyskakujące   okno

365 dni

Hotjar:

_hjMinimized TestersWidgets

Ten plik cookie jest   umieszczany w momencie, kiedy odwiedzający zminimalizuje widżet do rekrutacji   użytkowników-testerów. Służy on do zapewnienia, aby widżet pozostał w postaci   zminimalizowanej podczas poruszania się przez odwiedzającego po stronie.

Zminimalizowanie widżetu do rekrutacji   użytkowników-testerów, jeżeli był widziany wcześniej

365 dni

Hotjar:

_hjShown FeedbackMessage

Ten plik cookie jest umieszczany w   momencie, kiedy odwiedzający zminimalizuje lub wypełni formularz informacji zwrotnej.   Dzięki temu formularz informacji zwrotnej zostanie załadowany od razu w   postaci zminimalizowanej, jeżeli odwiedzający przejdzie na inną stronę, na   której formularz ma zostać wyświetlony.

Zminimalizowanie / wypełnienie formularza   informacji zwrotnej, aby ukryć wyskakujące okno

365 dni

Jak uniknąć plików cookie?

Możesz zablokować wykorzystywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w taki sposób, aby automatycznie odrzucała umieszczanie plików cookie lub informowała o każdym przypadku, kiedy strona internetowa żąda zapisania pliku cookie. Możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie przy pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

Serwisy społecznościowe

Nasze strony internetowe czasami zawierają wbudowane treści i narzędzia do udostępniania pochodzące z serwisów społecznościowych. Dostawcy ci mogą zatem umieszczać pliki cookie na stronach internetowych Lantmännen. Lantmännen nie ma dostępu do takich plików cookie lub danych przez nie gromadzonych ani kontroli nad nimi. W związku z tym należy sprawdzać strony internetowe odpowiednich osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji na temat takich plików cookie oraz sposobu rezygnacji z ich otrzymywania.

Dane kontaktowe do przesyłania zapytań dotyczących danych osobowych i plików cookie

Lantmännen ekonomisk förening lub – w stosownych przypadkach – inne przedsiębiorstwo należące do Grupy Lantmännen jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie twoich danych osobowych. Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania twoich danych osobowych przez Lantmännen ekonomisk förening lub korzystania przez nią z plików cookie, lub jeżeli chcesz uzyskać dane kontaktowe lub informacje na temat wyznaczonego inspektora ochrony danych / pracownika odpowiedzialnego za kwestie związane z danymi osobowymi w innych przedsiębiorstwach należących do Grupy Lantmännen, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych / pracownikiem Lantmännen ekonomisk förening odpowiedzialnym za kwestie związane z danymi osobowymi poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprotectionofficer@lantmannen.com.

               

[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki, Biuro i Piekarnia / Head Office, Visiting Address & Bakery:  

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10 

05-126 Nieporęt, Polska

 

22 772 42 54