has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Klauzula informacyjna dla kontrahentów Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lantmannen Unibake  Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, adres e-mail: biuro@lantamnnen.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • prowadzenia ocen i klasyfikacji podwykonawców oraz jakości ich prac oraz analiz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
 1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
 • pracownicy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi drukarskie, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozowe, operatorzy pocztowi, instytucje bankowe, finansowe i zakłady ubezpieczeń, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i consultingowe, firmy windykacyjne, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • klienci i kontrahenci administratora w zakresie danych służbowych,
 1. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj.:
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie danych rachunkowo-księgowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją rachunkową,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji tego interesu, w szczególności upływu terminów przedawnienia, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

Siedziba/Headquarter

ul. Unii Lubelskiej 1 

61-249 Poznań, Poland

Biuro / Visiting Address

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10

05-126 Nieporęt, Poland 

 
22 772 42 54