has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Klauzula informacyjna dla personelu kontrahentów Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lantmannen Unibake  Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, adres e-mail: biuro@lantamnnen.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie niezbędności ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO) w celu:
 • organizacji pracy, obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji korespondencji oraz rejestru umów,
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych.
 1. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
 • pracownicy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, operatorzy pocztowi, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 1. Dane osobowe będą przechowywane:
 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą – przez okres jej trwania,
 • do upływu okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości,
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 3. Personelowi Kontrahenta przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

Siedziba/Headquarter

ul. Unii Lubelskiej 1 

61-249 Poznań, Poland

Biuro / Visiting Address

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10

05-126 Nieporęt, Poland 

 
22 772 42 54