has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.

1)      Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland sp. z o.o. (dalej Administrator”) z siedzibą w Poznaniu ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@lantamnnen.com

2)      Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)       Administrator przetwarza dane osób, które:

i)         dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

ii)       opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

b)       Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

i)         identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

ii)       zdjęcie profilowe;

iii)     inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

iv)      treść Państwa komentarzy.

3)       Cele i podstawy przetwarzania

a)       Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i)         na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)     prowadzeniu fanpage pod nazwą Lantmannen Unibake - Nowa Sól na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

(2)     ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii)       na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii)     na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)       Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)     upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)      inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)      właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)        Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)      dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)      dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)      Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)        do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)       Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9)        Pozostałe informacje

a)       Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)       Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo Lantmannen Unibake Poland wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

Siedziba/Headquarter

ul. Unii Lubelskiej 1 

61-249 Poznań, Poland

Biuro / Visiting Address

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10

05-126 Nieporęt, Poland 

 
22 772 42 54