has been added Create a catalog or get an offer Go to favorites Close
Loading...
Back Favorites Clear all
No products has been added
Send catalogue to e-mail

Polityka prywatności Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności (dalej Polityka) Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, ul. Strużańska 10, 05-126 Nieporęt, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000008038, NIP: 7820043408, REGON: 631551906 (dalej Administrator). 

1.2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1.2.1.      Listownie na adres: Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy;

1.2.2.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com

1.2.3.      Telefonicznie na numer telefonu: +48 600 242 126.

1.3. Celem Polityki jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób fizycznych będących użytkownikami serwisów internetowych administrowanych przez Administratora (dalej Użytkownik). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.4. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12 i 13 RODO. 

1.5. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając strony internetowe administrowane przez Administratora (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Administrator danych osobowych

2.1. Lantmannen Poland Unibake Poland Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisów internetowych, którzy odwiedzili i skorzystali z funkcjonalności oferowanych przez strony internetowe administrowane przez Administratora (dalej Serwis internetowy):

2.2. Administrator może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w szczególności poprzez:

 • kontakt Użytkowników z Administratorem za pośrednictwem dostępnego w Serwisie internetowym formularza kontaktowego i przekazania danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości,
  • zapisanie się przez Użytkowników do otrzymywania newslettera od Administratora w celu otrzymywania informacji na temat oferowanych produktów i promocji;
  • bezpośredni kontakt w drodze rozmów telefonicznych, drogą elektroniczną, a także listownie;
  • złożenie przez kandydatów na pracowników dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej należące do Administratora bądź poprzez serwisy pośredniczące;
  • wniesione żądanie realizacji praw przysługujących osobom na podstawie przepisów RODO;
  • nawiązanie i realizację współpracy z kontrahentami (dotyczy danych osób działających w imieniu kontrahentów);
  • instytucje państwowe i organy władzy publicznej, które w ramach prowadzonych przez nie postępowań, dokonują przekazywania danych osobowych w celu realizacji przepisów prawa.

2.3. Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą, a także od osób trzecich.

2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w  art. 5 RODO.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

3.1. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie internetowym w związku ze złożeniem pytania lub przesłanym zgłoszeniem, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

3.2. W celu przesyłania Użytkownikom drogą elektroniczną newslettera na temat oferowanych produktów i promocji, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników takie jak: imię, adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jakim jest utrzymywanie przez Administratora stałego kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji na temat oferowanych produktów i promocji.

3.3. W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3.4. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji niezbędne jest podanie danych osobowych kandydatów w zakresie wynikającym z treści art. 221 §1 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko,  data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Podstawą prawną przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest:

 • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.),
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy.

Podanie przez kandydatów innych danych, niewymienionych w katalogu art. 221 §1 Kodeksu pracy jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów: wstępna selekcja otrzymanych aplikacji, kontakt z wybranymi kandydatami, wybór pracownika.

W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5. W celu realizacji żądania wniesionego na podstawie przepisów RODO niezbędne jest podanie danych osobowych umożliwiających Administratorowi zidentyfikowanie osoby wnoszącej żądanie i jego realizację.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.6. W celu nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami (dotyczy danych osób działających w imieniu kontrahentów) są przetwarzane dane takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na nawiązaniu współpracy i realizacji umowy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują oraz na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą, są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych),
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Administrator zapewnia, że nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (podatkowych) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu;
 • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji żądań osób będą przechowywane przez dwa lata od rozpatrzenia żądania, czyli do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób, wnoszonych na podstawie przepisów RODO. W przypadku konieczności obrony przed roszczeniem związanymi z realizacją Państwa żądania, dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do obrony przed tego typu roszczeniem;
 • dane osobowe osób działających w imieniu kontrahentów w celu nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących umowy. Państwa dane mogą być przechowywane dłużej w przypadku wystąpienia sporu sądowego dotyczącego wykonania umowy. Dane osób występujących w imieniu podmiotów, z którymi nie nawiązano współpracy, będą przechowywane do roku od zakończenia korespondencji lub zaprzestania negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy.

7. Prawa przysługujące podmiotom danych

7.1. Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

7.3. Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisu internetowego może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

7.4. Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

7.5. Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie 1.1 Polityki.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

10. Prawo do skargi 

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

13. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 1 czerwca 2021r.

Kontakt
Kontakt

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki, Biuro i Piekarnia / Head Office, Visiting Address & Bakery:  

Stanisławów Pierwszy

ul. Strużańska 10 

05-126 Nieporęt, Polska

 

22 772 42 54